Публічний договір доручення для користувача сервісу Carry


Цей договір є пропозицією Повіреного Довірителю укласти договір доручення (далі - Договір) на таких умовах:ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


Наведені нижче терміни, при відсутності в тексті Договору вказівок на інше, мають такі значення:


 1. Сервіс Carry - додаток доставки їжї.


 2. Товар - готові страви, продукти харчування та інша продукція, яку продають Продавці та інформація щодо яких розміщена в рамках сервісу Carry.


 3. Кур'єр - особа, яка самостійно здійснює доставку Товару Довірителю на підставі договору з Довірителем.


 4. Продавець - суб'єкт господарювання, продавець Товару, інформація щодо якого розміщена в рамках сервісу Carry.


 5. Замовлення – доручення Довірителя на вчинення Повіреним юридичних дій від імені Довірителя і за його рахунок, що включають в себе збір, придбання шляхом укладення з Продавцем дрібної побутової угоди на придбання Товарів за цінами Продавця, пакування та передачу Товарів Довірителю. Замовлення передається Повіреному через інтерфейс Сервіс Carry шляхом заповнення відповідної форми, що містить перелік Товарів та умови виконання Замовлення. З моменту оформлення Замовлення стає невід'ємною частиною Договору.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


 1. Відповідно до цього Договору Довіритель доручає Повіреному виконати Замовлення у порядку та згідно з умовами, визначеними цим Договором. Також за цим Договором Повірений може надати Довірителю інформаційні послуги, пов'язані з організацією оплати за товари онлайн.


 2. Формою підтвердження повноважень Повіреного є Договір.


 3. Повірений без згоди та без повідомлення Довірителя може залучати будь-яких третіх осіб для організації виконання Замовлення.


 4. ПОВІРЕНИЙ НЕ Є ПРОДАВЦЕМ ТОВАРУ, А ЛИШЕ НАДАЄ ПОСЛУГИ НА ПІДСТАВІ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ.ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


 1. Довіритель ознайомлюється з інформацією про Товари у сервісі Carry. При цьому Довіритель усвідомлює, що зовнішній вигляд Товарів може відрізнятися від зображень у сервісі Carry, а інформація про Товари наведена у загальному вигляді та містить приблизний опис Товарів та/або їхніх інгредієнтів.


 2. Після ознайомлення з інформацією про Товари Довіритель самостійно оформляє Замовлення через сервіс Carry шляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" та подальшого підтвердження Замовлення.


 3. Замовлення також може бути оформлено телефоном за номером, який розміщений на сервісі Carry.


 4. Факт підтвердження Замовлення Довірителем підтверджує укладення Довірителем цього Договору та беззастережну згоду Довірителя з усіма його умовами.


 5. Підтверджуючи Замовлення Довіритель також підтверджує, що він:


  1. повністю ознайомлений з умовами цього Договору;


  2. дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в розділі "Обробка персональних даних". Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, підтверджуючи Замовлення Довіритель підтверджує, що він повідомлений про свої права, передбачені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцям, Фінансовій компанії та будь-яким іншим третім особам, з метою виконання Замовлення, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Також Довіритель підтверджує, що зміст його прав, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.


 6. Довіритель несе повну відповідальність за повноту та достовірність даних, наведених ним під час оформлення Замовлення.


 7. З моменту підтвердження Замовлення Довіритель зобов'язується компенсувати Повіреному всі витрати, понесені Повіреним у зв'язку з виконання Замовлення.


 8. Після підтвердження Замовлення Довіритель не має права змінювати перелік Товарів, які він доручає купити Повіреному та місце їх доставки, але може здійснити інше Замовлення шляхом вибору іншого переліку та/або кількості Товарів через сервіс Carry.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОВІРЕНИМ ЗАМОВЛЕННЯ


 1. Виконання Замовлення можливе виключно у робочий час Продавця. Якщо час доставки у Замовленні не співпадає з робочим часом Продавця, Повірений повідомляє Довірителя про неможливість виконання Замовлення на таких умовах. В такому випадку або Довіритель змінює умови Замовлення, або Повірений відмовляється від його виконання.


 2. Відповідно до інформації, наведеної у Замовленні, Повірений збирає Товари в магазині Продавця або передає інформацію про Товари, вказані у Замовленні, Продавцю. Після цього Повірений від імені Довірителя укладає з Продавцем дрібну побутову угоду на придбання Товарів, вказаних у Замовленні.


 3. В ході виконання Замовлення Повірений або Продавець здійснює упаковку зібраних Товарів в пакувальний матеріал.


 4. Про суттєві зміни в ході виконання Замовлення Повірений повідомляє Довірителя за вказаними ним засобами зв'язку. Суттєвими є такі зміни: відсутність окремих Товарів із Замовлення, збільшення ціни Товару більше ніж на 10% у порівнянні з даними у Замовленні, зміна ваги Товару, що продається «на вагу», більше ніж +/- 100 грамів від вказаної ваги у Замовленні. Якщо Довіритель не відповідає на телефонний дзвінок, Повірений очікує 5 хвилин і після цього може відмовитися від виконання Замовлення.


 5. Доставка Товарів Довірителю здійснюється Повіреним або третіми особами, залученими Повіреним в межах обраного Довірителем часу доставки. При цьому у випадку залучення третіх осіб Довіритель укладає з ними договори про надання кур'єрських послуг.


 6. Довіритель здійснює перевірку Товарів в момент їх отримання.


 7. Довіритель має право відмовитись від прийняття Товарів, що можуть бути повернені відповідно до норм чинного законодавства Продавцеві. Відмова від прийняття Товарів не є підставою для відмови від компенсації Повіреному витрат на їх придбання та доставку.


 8. Повірений має право перевіряти досягнення Довірителем 18-річного віку при врученні йому Товарів, якщо серед них присутні алкогольні та тютюнові вироби. В разі недосягнення Довірителем 18-річного віку Повірений має право відмовити йому у доставці таких товарів. При цьому Довіритель зобов'язаний компенсувати Повіреному витрати, пов'язані з виконанням Замовлення, окрім вартості самих алкогольних та тютюнових виробів.


 9. З моменту прийняття Товарів та здійснення оплати за прийняті Товари Довірителем Замовлення вважається виконаним належним чином у повному обсязі.


 10. Повірений залишає за собою право на власний розсуд відмовити Довірителю у виконанні Замовлення частково або у повному обсязі. Повідомлення про відмову у виконанні Замовлення направляється на телефон Довірителя, вказаний ним при оформленні Замовлення. При цьому грошові кошти, що надійшли від Довірителя, повертаються Повіреним Довірителю тим же способом, яким була зроблена оплата. Довіритель одноосібно несе ризик технічної неможливості такого повернення.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


 1. Якщо Довіритель оформляє Замовлення за яким він самостійно забирає Товар у приміщенні Продавця, то він або розраховується за придбані Товари безпосередньо з Продавцем або компенсує Повіреному вартість Товарів та їх пакування, які Повірений придбав на виконання Замовлення.


 2. Якщо ж виконання Замовлення вимагає доставки Товару за адресою, зазначеною Довірителем у Замовленні, то Повірений передає інформацію про таке Замовлення Кур'єру.


 3. Довіритель компенсує Повіреному вартість Товарів та їх пакування шляхом оплати онлайн чи шляхом передачі готівкових коштів Кур'єру під час отримання Товарів. Всі розрахунки Довіритель проводить у гривні.


 4. Послуги Кур'єра з доставки Товарів Довіритель оплачує окремо. У випадку оплати онлайн Довіритель окремо оплачує за інформаційні послуги Повіреного.


 5. У разі здійснення онлайн-оплати Довіритель додатково сплачує комісію, яка визначена Фінансовою Компанією. Розмір комісії вказано для кожного замовлення на сторінці оплати. Згідно вимог Міжнародної платіжної системи (МПС) політика повернення коштів і гарантії Довірителя, інформація про захист особистих даних Довірителя здійснюється відповідно до Публічного договору про надання фінансових послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків Фінансової Компанії.


 6. Товар продається за цінами, встановленими Продавцями на дату доставки Товару, яка зазначається Довірителем під час оформлення Замовлення.


 7. Вартість пакувальних матеріалів не включена у ціну Товарів. Кількість необхідних пакувальних матеріалів визначається самостійно Продавцем з урахуванням замовленого асортименту Товарів, товарного сусідства тощо. Довіритель зобов'язується прийняти та оплатити вартість пакувальних матеріалів одночасно з Товаром за цінами, діючими у відповідного Продавця на дату продажу.


 8. Якщо Довіритель відсутній у зазначеному ним місці доставки, Повірений зберігає Товар упродовж 1 години і тоді відмовляється від виконання Замовлення та використати такі Товари на власний розсуд. У такому випадку Довіритель повинен компенсувати Повіреному 100% вартості Товару та пакування і сплатити вартість послуг Кур'єра з доставки Товару. Повірений не нестиме відповідальності за погіршення якості або за закінчення терміну придатності Товару.


 9. У випадку скасування Довірителем Замовлення він зобов'язаний компенсувати Повіреному всі витрати, понесені Повіреним у зв'язку з початком виконання Замовлення.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


 1. Повірений не несе відповідальності за збої у функціонуванні сервісу Carry, які виникли не з вини Повіреного.


 2. Повірений не несе відповідальності за актуальність та спотворення інформації щодо Товарів та Продавців, яка розміщена у рамках сервісу Carry, адже таку інформацію розміщують і оновлюють самі Продавці.


 3. Повірений не несе відповідальності за якість проданих Продавцем Товарів, наслідки і можливість їх споживання чи використання, а також наслідки використання чи неможливості використання Довірителем обраної ним форми оплати, зокрема за неможливість проведення розрахунку наявними у Довірителя купюрами.


 4. У випадку неналежного виконання третіми сторонами (Продавцем та/або Кур'єром) своїх зобов'язань, всі претензії Довіритель пред'являє цим третім сторонам, а не Повіреному.


 5. У разі якщо з якої-небудь причини Повірений не почне виконання Замовлення, або почне таке виконання з порушенням строків, відповідальність Повіреного за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Довірителя щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням терміну виконання Замовлення на відповідний період.


 6. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні всіх наступних Замовлень в разі невиконання Довірителем своїх зобов'язань за попереднім Замовленням.


 7. Сукупна відповідальність Повіреного за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі сторони Довірителя щодо виконання Договору обмежується розміром коштів, отриманих Повіреним від Довірителя на виконання Замовлення.


 8. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами умов Договору та непідконтрольні Сторонам.
ІНШІ УМОВИ


 1. Повірений залишає за собою право внести зміни в умови Договору у будь-який момент на свій розсуд. Такі зміни набувають чинності з моменту їх опублікування у сервісі Carry, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.


 2. Договір є повною домовленість між Повіреним і Довірителем. Повірений не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі.
ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


 1. Оформлюючи Замовлення чи здійснюючи реєстрацію у сервісі Carry, Довіритель дає добровільну згоду на збір, передачу наданих ним персональних даних та надає дозвіл на їх обробку.


 2. Тим самим Довіритель підтверджує свою обізнаність про те, що:


  1. Його персональні дані включено до бази персональних даних "Клієнти".


  2. Володільцем бази персональних даних "Клієнти" є Повірений.


  3. Метою обробки персональних даних є:


   • забезпечення можливості виконання Договору;


   • інформування Довірителя про новини, акції, пропозиції тощо у Продавців;


   • стимулювання збуту товарів Продавців;


   • проведення дослідження ринку, маркетингової активності, в тому числі збору статистичних даних та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв'язку).


 3. Обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої/електронної) системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані.


 4. Під обробкою персональних даних згідно зі ст. 2 Закону України "Про захист персональних даних" мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних.


 5. Використання персональних даних може здійснюватися як Повіреним особисто, так і його представниками чи контрагентами з метою визначеною п. 8.2.3. Договору, а також з метою виконання Замовлення.


 6. Повірений не здійснює перевірку персональних даних, що надані Довірителем під час реєстрації у сервісі Carry чи під час оформлення Замовлення та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.


 7. Персональні дані Довірителя в електронному вигляді зберігаються безстроково.


 8. Довіритель погоджується на отримання інформації стосовно здійснених Замовлень, а також інформації рекламного та іншого характеру від Повіреного за допомогою SMS, Viber, Telegram, Facebook, Instagram, e-mail або інших каналів за вказаними Довірителем номерами телефонів та/або e-mail. Для відмови від рекламних розсилок Довіритель може відправити відповідний лист на електронну пошту carrydeliveryout@ukr.net. Підтвердженням отримання листа та відписки Довірителя від рекламних розсилок буде зворотній лист Повіреного з текстом "Ви успішно відписані від рекламних розсилок".


  Працюємо з 9:00 до 22:00
  РІЗНІ ТОВАРИ
  Тут можна створити інтернет сторінку для продажу і доставки вашого товару, за допомогою нашого сервісу, для масси добрих і вічливих клієнтів, з вашого прекрасного магазину або закладу.
  Вже незабаром
  !
  Тут можна створити інтернет сторінку для продажу і доставки вашого товару, за допомогою нашого сервісу, для масси добрих і вічливих клієнтів, з вашого прекрасного магазину або закладу.
  Вже незабаром
  !
  Тут можна створити інтернет сторінку для продажу і доставки вашого товару, за допомогою нашого сервісу, для масси добрих і вічливих клієнтів, з вашого прекрасного магазину або закладу.
  Вже незабаром
  !
  ВСІ ЗАКЛАДИ
  Булочна
  Піца, хліб, випічка
  -30% на страви тижня
  Тепер доставляємо не тільки їжу
  Риба, морепродукти...
  М'ясо, морепродукти, закуски
  Рис, локшина, роли, суші, морепродукти...
  Роли, піца, морепродукти, закуски
  М'ясо, риба, морепродукти, десерти...
  Сніданки, салати, основні страви...
  Піца, пасти, різотто...
  Хачапурі, шашлик, хінкалі, грузинська кухня..
  М'ясо, салати, гарніри
  Перші страви, основні страви, закуски...
  Бургери, салати, м'ясні страви...
  Шаурма, закуски
  Роли, сети, фунчоза
  Смачна піца
  Бургери, роли, основні страви
  Круасани та напої
  Донер, хот доги, тако, сніданки...
  Ребра, м'ясо, салати...
  Японське меню, WOK, піца,
  Піца, салати...
  БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА
  ПІца, хліб, випічка
  Пиво, снеки та закуски
  Бургери, м'ясні страви, закуски до пива
  Страви з риби, свинини, курки, телятини, фірмові страви...
  Піца, салати ...
  Піца
  Бургери
  Домашня кухня
  Роли, суші, WOK локшина, супи
  Роли, суші, закуски, салати...
  Чебуреки, м'ясо, салати...
  Піца, шашлик, хачапурі...
  Смачна піца
  Смачна піца
  Піца, Десерти.
  КВІТИ
  Тут можна створити інтернет сторінку для продажу і доставки квітів, за допомогою нашого сервісу, для масси добрих і вічливих клієнтів, з вашого прекрасного магазину з квітами.
  Вже незабаром
  !
  Тут можна створити інтернет сторінку для продажу і доставки квітів, за допомогою нашого сервісу, для масси добрих і вічливих клієнтів, з вашого прекрасного магазину з квітами.
  Вже незабаром
  !
  Тут можна створити інтернет сторінку для продажу і доставки квітів, за допомогою нашого сервісу, для масси добрих і вічливих клієнтів, з вашого прекрасного магазину з квітами.
  Вже незабаром
  !
  Тут можна створити інтернет сторінку для продажу і доставки квітів, за допомогою нашого сервісу, для масси добрих і вічливих клієнтів, з вашого прекрасного магазину з квітами.
  Вже незабаром
  !